Articles of association

 

BOLAGSORDNING FÖR TRUSTBUDDY AB (PUBL), ORG. NR 556794-5083

ARTICLES OF ASSOCIATION OF TRUSTBUDDY AB (PUBL), REG. NO 556794-5083

The English text is an unofficial translation of the Swedish original version. In the event of a conflict between the English and the Swedish texts the Swedish text shall prevail.

 

 

§1 Firma / Name

Bolagets firma är TrustBuddy AB (publ). Bolaget är publikt.

The company’s name is TrustBuddy AB (publ). The company is a public company.

 

 

§2 Styrelsens säte / Registered Office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

The registered office of the company shall be in the municipality of Stockholm.

 

 

§3 Verksamhet / Object

Bolaget ska, självt eller genom dotterbolag, förmedla krediter mellan långivare och låntagare, bedriva hanteringsverksamhet avseende fordringar, förvärva och avyttra bolag inom fordringshantering, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall, itself or through subsidiaries, intermediate loans between lenders and borrowers, conduct administration activities related to receivables, purchase and sell companies within claims management, administer real and movable assets and to conduct other business activities comparable therewith.

 

 

§4 Aktiekapital / Share Capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

The minimum share capital of the company shall be SEK 800,000 and the maximum share capital shall be SEK 3,200,000.

 

 

§5 Antal aktier / Number of Shares

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000 stycken.

The number of shares shall be not less than 400,000,000 and not more than 1,600,000,000

 

 

§6 Styrelse / Board of Directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ordinarie ledamöter och högst två suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than six (6) members and not more than two (2) deputy members. The board members will be elected annually at the annual general meeting of the shareholders for the period until the end of the following annual general meeting of the shareholders.

 

 

§7 Revisorer / Auditors

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall elect one (1) or two (2) auditors with or without deputy auditors or a registered auditing company.

 

 

§8 Kallelse till bolagsstämma / Notices of Shareholders’ Meetings

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Notice of shareholders’ meetings and extraordinary shareholders’ meetings at which matters regarding amendments to the articles of association shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks before prior to the shareholders’ meeting. Notice of other extraordinary shareholders’ meetings shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the shareholders’ meeting. Notice of shareholders’ meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and at the Company’s website. Information that notice has been made shall be published in Svenska Dagbladet.

Shareholders who want to participate in shareholders’ meetings, shall be listed in print-outs or other representation of the entire shareholders’ register concerning the circumstances five weekdays prior to the meeting, as well as notify the company not later than 4.00 pm the day which is specified in the notice to the meeting. The last mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Years Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

 

 

§9 Öppnande av stämma / Opening of Shareholders’ Meetings

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

The chairman of the board, or a person appointed by the board, is to open the shareholders’ meeting and preside over its proceedings until a chairman has been elected for the meeting.

 

 

§10 Årsstämma / Annual Meeting

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma

A general meeting of the shareholders shall be held within six (6) months after the expiry of the financial year. At the annual general meeting of the shareholders the following matters shall be dealt with

 1. Val av ordförande vid stämman;
  Election of chairman of the meeting;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  Preparation and approval of the voting register;
 3. Godkännande av dagordning;
  Approval of the agenda;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
  Election of one (1) or two (2) persons to approve the minutes;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  Examination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  Presentation of the annual report and the audit report and, where applicable, the group annual report and the group audit report;
 7. Beslut
  Resolutions in respect of:

  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the group profit and loss statement and the group balance sheet;
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   allocation of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer;
   the discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director, if a managing director has been appointed;
 8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
  Determination of the fees to the board members and, where applicable, the fees to the auditors;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
  Election of members of the board of directors and, where applicable, auditing company or auditors and any deputy auditors; and
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  Other matters to be dealt with at the meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.

 

§11 Räkenskapsår / Financial Year

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101 – 1231.

The financial year of the company shall 0101 – 1231.

 

 

§12 Avstämningsförbehåll / Central Securities Depository Clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The company’s shares shall be registered in a securities register in accordance with the Financial instruments accounts act (1998:1479).Establishing and approving the list of voting persons;

 

__________________________

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 18 september 2015.

These articles of association have been adopted at the extraordinary general
meeting on September 18, 2015.